سرزمین فایل

قیمت گرانترین محصول این فروشگاه, کمتر از قیمت یک دفتر 100برگ می باشد

اطلاعیه فروشگاه

برای خرید های زیر 100 هزار تومان در روز نیازی به وارد کردن رمز پویا نیست؛ با وارد کردن رمز دوم کارت خود مثل قبل خرید خود را به سادگی انجام دهید.

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی؛ ویژگیها و تعین خاصیت های همزمان از فلانوئید ها در یونیوم

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی؛ ویژگیها و تعین خاصیت های همزمان از فلانوئید ها در یونیوم مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی؛ ویژگیها و تعین خاصیت های همزمان از فلانوئید ها در یونیوم/ در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات و فرمت فایل آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است: خلاصه و چکیده تحقیق: کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با آشکارسازی آرایه فتودیود جفت می شود و طیف سنجی جرمی یونیزاسیون افشان الکتریکی مکرر (HPLC-PAD ESI-MS) روش توسعه یافته برای شناسایی همزمان و کمی از ترکیبات ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی؛ مسیر های ساده برای مشتق بنزیمیدازول

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی؛ مسیر های ساده برای مشتق بنزیمیدازول مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی؛ مسیر های ساده برای مشتق بنزیمیدازول/ در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات و فرمت فایل آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است: خلاصه و چکیده تحقیق: واکنش از O-فنیل دی آمین با آلدهیدهای آروماتیک در متانول در اتاق دمای کاتالیز شده توسط سریم (IV) نیترات آمونیوم (CAN) فراهم یا 2 آریل-1-اریل متیل H-بنز ایمیدازول و / یا بنزیمیدازول 2 آریل جایگزین شده است. تعداد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی؛ داستان نسبت مشتق تیوسمی کاربازون به بخش یدی آروماتیک: طراحی، سنتز و فعالیت ضد مالاریا

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی؛ داستان نسبت مشتق تیوسمی کاربازون به بخش یدی آروماتیک: طراحی، سنتز و فعالیت ضد مالاریا مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی؛ داستان نسبت مشتق تیوسمی کاربازون به بخش یدی آروماتیک: طراحی، سنتز و فعالیت ضد مالاریا/ در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات و فرمت فایل آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است: خلاصه و چکیده تحقیق: یک سری از تیومسمی کاربازون ها مشتقات یدید آروماتیک طراحی و ساخته شد.ساختار به تازگی از تمام ترکیبات توسط تجزیه و تحلیل عنصری سنتز شده ، 1H NMR و 13C NMR مشخص شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 9,500 تومان 5% تخفیف

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی؛ روش کارامد برای ترکیب از ایلیدهای ارگانوفسفره پایدار و ترکیب های فسفر دویونی 1،4

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی؛ روش کارامد برای ترکیب از ایلیدهای ارگانوفسفره پایدار و ترکیب های فسفر دویونی 1،4 مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی؛ روش کارامد برای ترکیب از ایلیدهای ارگانوفسفره پایدار و ترکیب های فسفر دویونی 1،4/ در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات و فرمت فایل آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است: خلاصه و چکیده تحقیق: ایلیدها فسفر پایدار کریستالی و ترکیبات ارگانوفسفره 1،4 دو یونی برای ایلیدهای عالی از 1:01:01 واکنش بین نری فنیل فسفین ، استیلن دی کربوکسیلات دیالیک و B-د ی کربونیل یا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی؛ کاربرد واکنش اکسید-کاهش تعیین طیف از آملودیپین بسیلات

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی؛ کاربرد واکنش اکسید-کاهش تعیین طیف از آملودیپین بسیلات مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی؛ کاربرد واکنش اکسید-کاهش تعیین طیف از آملودیپین بسیلات/ در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات و فرمت فایل آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است: خلاصه و چکیده تحقیق: یک روش سریع، دقیق، ساده و حساس اسپکتروفتومتری برای تعیین آملودیپین بسیلات( (ADB در نمونه ی کلی و در فرم های مقدار استعمال دارو، شرح داده شده است.این روش در اکسیداسیون مواد داروئی توسط پرمنگنات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(1):