کتاب جزوه نمونه سوال تحقیق پایان نامه

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

مجموعه کامل سوالات استخدامی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مجموعه کامل سوالات استخدامی مالیه عمومی مجموعه کامل سوالات استخدامی اصول مدیریت مجموعه کامل جزوات و سوالات استخدامی اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی مجموعه کامل جزوات و سوالات استخدامی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

اطلاعیه فروشگاه

به جدّ می گوئیم تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی سرزمین فایل جهت افزایش معلومات فارغ التحصیلان، دانشجویان، دانش آموزان و همچنین مطالعه و کسب دانش است و نه استفاده مستقیم و کپی برداری از آن. هر شخص حقوقی یا حقیقی که فکر می کند هر یک از این محصولات فروشگاه صاحب اثرشان می باشد و بدون کسب اجازه در این فروشگاه گذاشته شده است، با ما تماس گرفته تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و حذف این محصول اقدام فرماییم. فروشگاه سرزمین فایل کارمندان بسیاری در قسمت های مختلف دارد و احتمال اینکه اشتباهی از طرف ما رخ دهد و فایل شخصی بدون کسب اجازه گذاشته شود وجود دارد؛ برای همین ضمن توجه و تعهد نسبت به این موضوع به تمامی کارمندانی که در مجموعه سرزمین فایل مشغول فعالیت هستند متذکر شده ایم که بدون کسب اجازه از صاحب اثر به هیچ وجه فایلی ارسال نکنند. در صورت وجود مشکل اینچنینی لطفا با ما تماس بگیرید. سامانه پیامکی: 30008900144549 ایمیل: varkaneh.com@gmail.com

پایان نامه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در شرکتهای تعاونی

پایان نامه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در شرکتهای تعاونی

پایان نامه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در شرکتهای تعاونی/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
اين پژوهش با هدف كلي "بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي كاركنان شركت هاي تعاوني شهر گرگان براساس مدل كرك پاتريك" اجرا گرديده. جامعه‌ي آماري تحقيق حاضر شامل كليه كاركنان شركت هاي تعاونی شهر گرگان مي باشند كه در دوره‌هاي آموزشي عمومي شركت ‌نموده‌اند و جمعيتي حدود 1984 نفر را شامل مي‌شوند. روش نمونه گيري بكار گرفته شده، تصادفي ساده است كه طبق جدول مورگان، تعداد نمونه، 322 نفر محاسبه گرديد. ابزار اندازه گيري مورد استفاده، دو نوع پرسشنامه‌‌ با طيف ليكرت بر اساس الگوي كرك پاتريك (پرسشنامه‌ي واكنش، يادگيري و پرسشنامه‌ي رفتار ، نتايج) است كه پس از تهيه و تدوين پرسشنامه‌ها، روايي آن ها از طریق روایی صوری و پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش آلفاي كرونباخ محاسبه و تعيين گرديد. بمنظور تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده، از روش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي(آزمون t، و تحليل واريانس) استفاده شده است.
نتايج تحقيق حاكي از اين است كه تمامي دوره هاي آموزشي عمومي در حيطه واكنش اثر بخش بوده اند، تمامي دوره ها در حيطه يادگيري اثربخش بوده اند، تمامي دوره ها به استثناي دوره كامپيوتر در حيطه رفتار اثر بخش بوده اند و دوره های قوانین و مقررات تعاونی و مدیریت تعاونی در حيطه نتايج اثر بخش بوده اند اما سه دوره مالي، بازرگاني و كاربرد كامپيوتر در حيطه نتايج اثربخش نبوده اند. بنابراين با توجه به يافته هايي كه از چهار سطح واكنش، يادگيري، رفتار و نتايج بدست آمده است، به طور كلي دوره‌هاي آموزشي عمومي شركت هاي تعاونی، از اثربخشي بالايي برخوردار مي‌باشند

تعداد صفحات: 157

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل اول 1
1-1-مقدمه2
1-2-بيان مسئله 3
1-3-ضرورت و اهميت تحقيق5
1-4-اهداف تحقيق8
1-4-1-هدف اصلي 8
1-4-2-1-اهداف فرعي 8
1-5-سؤالات تحقيق9
1-5-1-سؤال اصلي 9
1-5-2-سؤالات فرعي 9
1-6-تعاريف نظري تحقيق 9
1-7- تعاريف عملياتي تحقيق 11
فصل دوم 12
2-1-مقدمه 13
2-2-مفهوم آموزش 14
2-2-1- معني و مفهوم آموزشهاي ضمن خدمت 16
2-2-2- اهداف آموزش كاركنان 17
2-2-3- فرهنگ آموزش 18
2-2-4-استراتژي آموزش19
2-2-5- اصول اساسي آموزش كاركنان 19
2-2-6- گامهاي چرخه آموزش در سازمانها 22
2-2-7- منافع آموزش كاركنان 23
2-2-8- انواع آموزش كاركنان 24
2-2-9- اهميت آموزشهاي ضمن خدمت 27
2-2-10- شرايط مورد نياز آموزش كاركنان 28
2-2-11- فضاهاي سازماني مؤثر در تغيير رفتار كاركنان 29
2-2-12- مروري بر تاريخچه آموزش كاركنان31
2-2-12-1- تاريخچه آموزش ضمن خدمت در جهان 31
2-2-12-2- تاريخچه آموزش ضمن خدمت در ايران33
2-3-مفهوم ارزشيابي 35
2-3-1- اهداف ارزشيابي 36
2-3-2- ارزشيابي آموزش سازماني 37
2-3-3- انواع الگوهاي ارزشيابي39
2-3-4- تاريخچه ارزشيابي 47
2-4- مفهوم اثربخشي و اثربخشي دوره هاي آموزشي47
2-4-1- ارزيابي اثربخشي آموزشي48
2-4-2- ضرورت تعيين اثربخشي برنامه هاي آموزشي53
2-4-3- دلايل اصلي ارزيابي اثربخشي آموزش هاي ضمن خدمت55
2-4-3- شاخص هاي اثربخشي آموزش كاركنان56
2-5- مفهوم تعاون 59
2-5-1- مفهوم شركت تعاوني 61
2-5-2- وظايف وزارت تعاون62
2-5-3- اهداف بخش تعاون 62
2-5-4- مزيت هاي بخش تعاون 62
2-5-5- مشكلات بخش تعاون 63
2-5-6- انواع تعاوني 63
2-5-6-1- انواع شركتهاي تعاوني از نظر فعاليت 63
2-5-6-2- انواع شركتهاي تعاوني از لحاظ نوع عضويت 67
2-5-7- انواع تعاوني ها در ايران
2-5-8- مروري بر تاريخچه تعاون 69
2-5-8-1- تعاوني هاي رسمي در ايران قبل از انقلاب 70
2-5-8-2- شركتهاي تعاوني بعد از انقلاب 74
2-6- مباني نظري75
2-6-1- برخي از چارجوبهاي ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي 75
2-6-2- آشنايي با دونالد كرك پاتريك 81
2-6-3- آشنايي با مدل ارزشيابي كرك پاتريك82
2-7- تحقيقات پيشين 91
2-7-1- تحقيقات خارجي91
2-7-2- تحقيقات داخلي 92
2-7-2-1- پيشينه تحقيق در خصوص ارزيابي دوره هاي آموزشي با استفاده از ساير روشها 92
2-7-2-2- پيشينه تحقيق در خصوص ارزيابي دوره هاي آموزشي با استفاده از روش كرك پاتريك94
2-8- چار چوب نظري تحقيق99
فصل سوم 101
3-1- مقدمه 102
3-2- روش تحقيق 102
3-3- جامعه آماري مورد بررسي 102
3-4- حجم نمونه و روش نمونه گيري 102
3-5- ابزار تحقيق 102
3-5-1- پرسش نامه واكنش، يادگيري 103
3-5-2- پرسش نامه رفتار، نتايج 103
3-6- روش جمع آوري داده ها103
3-7- روايي ابزار تحقيق104
3-8- پايايي ابزار تحقيق 104
3-9- زمان و نحوه اجراي پرسش نامه ها104
3-10- روش تجزيه و تحليل داده ها 105
3-11- متغيرهاي تحقيق 105
فصل چهارم 106
4-1- مقدمه 107
4-2- آمار توصيفي 108
4-2-1- آمار توصيفي مربوط به شركت كنندگان در دوره ها 108
4-2-1-1- آمار توصيفي مربوط به داده هاي پاسخ گويان به سطح واكنش 109
4-2-1-2- آمار توصيفي مربوط به داده هاي پاسخ گويان به سطح يادگيري 110
4-2-2- آمار توصيفي مربوط به مديران 111
4-2-2-1- آمار توصيفي داده هاي پاسخ گويان به سطح رفتار 111
4-2-2-2- آمار توصيفي داده هاي پاسخ گويان به سطح نتايج 113
4-3- آمار استنباطي 114
4-3-1- آمار استنباطي مربوط به كاركنان شركت كننده در دوره ها 114
4-3-1-1- بررسي تأثير دورهاي آموزشي بر واكنش فراگيران114
4-3-1-2- بررسي تأثير دورهاي آموزشي بر يادگيري فراگيران116
4-3-1-3- بررسي تأثير دوره هاي آموزشي بر واكنش و يادگيري فراگيران 117
4-3-2- آمار استنباطي مربوط به مديران 120
4-3-2-1- بررسي تاًثير دوره هاي آموزشي بر رفتار فراگيران 120
4-3-2-2- بررسي تاًثير دوره هاي آموزشي بر نتايج مورد انتظار شركتهاي تعاوني 122
4-3-2-3- بررسي تاًثير دوره هاي آموزشي بردو سطح رفتار و نتايج 123
4-3-3- بررسي تاًثير دوره هاي آموزشي برچهار سطح مورد بررسي 126
4-3-4- خلاصه نتايج حاصل از آزمون t 128
4-3-5- بررسي تاًثير تمامي دوره هاي آموزشي بر چهار سطح الگوي كرك پاتريك 128
4-3-6- آزمون تحليل واريانس بين دوره هاي آموزشي و چهار سطح الگوي كرك پاتريك 130
4-3-7- آزمون تعقيبي131
4-3-7-1- نتايج كلي حاصل از آزمون تعقيبي 135
فصل پنجم 136
5-1- مقدمه 137
5-2- نتايج بدست آمده از آمار استنباطي 137
5-3- پيشنهادات كاربردي 147
5-4- پيشنهاد به ساير محققان 150
5-5- محدوديتهاي تحقيق 150
منابع
پرسشنامه


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 470,000 ریال
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
taavon_363801_8542.zip629k

آخرین محصولات فروشگاه

پیوند ها